Ochrana osobních údajů

Vážení hosté, na tomto místě bychom Vám rádi sdělili, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je obchodní společnost SCORPION DEAL s.r.o., IČ: 04166787 se sídlem Francouzská 6167/5 708 00 Ostrava (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Doručovací adresa: SCORPION DEAL s.r.o., Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava Poruba
E-mail: info@foreaapartments.eu
Telefon: +420 608 888 809

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Co jsou osobní údaje a jaké osobní údaje o Vás správce zpracovává?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují, nebo na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat.

Správce zpracovává výhradně ty osobní údaje, které získal v souvislosti s vytvořením Vaší rezervace a které se od Vás správce dozvěděl při Vašem příjezdu a pobytu. Jedná se o identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, identifikační číslo dokladu) a kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo příp. doručovací adresa), platební údaje (čísla kreditních/debetních karet, související fakturační údaje) a visuální snímky (data) pořízená kamerovým záznamem. (jedná se o data pořízená pomocí kamerového systému umístěného při vstupu do budovy a monitorující parkovací místa. Kamerový systém je instalován pro zajištění bezpečí a ochranu majetku. Data z kamer mohou být rovněž využita pro účely soudního sporu.

Jaký je důvod a účel zpracování?

Správce osobní údaje shromažďuje kvůli zákonným požadavkům, za účelem plnění našich povinností (poskytování ubytovacích služeb pro Vás – právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro poskytování ubytovacích služeb, nebo pro provedení opatření přijatých před poskytováním ubytovacích služeb na Vaší žádost (tedy i bez Vašeho souhlasu), pro ochranu Vás a Vašeho majetku (kamerové záznamy), případně pro ochranu našich oprávněných zájmů (například v případě soudního sporu). Poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem je v tomto směru smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s poskytováním ubytovacích služeb). Osobní údaje jsou shromažďovány také za účelem případného vymáhání pohledávek správce za Vámi. Osobní údaje jsou shromažďovány také za účelem plnění povinností správce dle daňových a účetních předpisů. Podle zákona o účetnictví je správce povinen uchovávat účetní doklady po stanovenou dobu.

Jak dlouho jsou mé údaje uchovávány a jak jsou zabezpečeny?

Bereme zabezpečení vašich osobních údajů vážně, proto Vám zde uvádíme základní naše postupy, jak s těmito údaji zacházíme:

 • fyzické zabezpečení papírových formulářů v trezorech či uzamykatelných skříní společnosti,
 • pro správu IT využíváme software, který splňuje bezpečnost informací;
 • po našich partnerech v oblasti informační systému (software) např. rezervace vašeho ubytování, uchování informací o vašem ubytování požadujeme, aby měli splněné všechny požadavky GDPR či ochrany vašich údajů;
 • v případě, že nám sdělíte číslo kreditní karty (např. pro rezervaci ubytování) tak toto číslo se v našem informačním systému uchovává jen po nezbytnou dobu a v případě bezproblémového průběhu dochází k automatického výmazu;
 • pravidelně kontrolujeme naše IT a sledujeme trendy v oblasti zabezpečení

Vaše osobní údaje uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a po dobu 30dní od rezervace, která nepovede k uskutečnění smluvního vztahu). Po uplynutí této doby správce údaje vymaže.

Jsou moje osobní údaje předávány dalším subjektům?

Vaše osobní údaje dalším subjektům nepředáváme vyjma předání těmto subjektům

 • daňoví, účetní a právní poradci správce
 • soudy, soudní exekutoři, exekutorská komora České republiky, rozhodci 
 • nabyvatelé pohledávek správce za Vaší osobou
 • zástupcům správce (a to jak smluvních zástupcům, tak zástupcům ustanoveným na základě rozhodnutí či na základě zákona, zejména opatrovníkům).

Jaká mám práva v souvislosti s ochranou osobních údajů a jak je mohu uplatnit?

V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Kdy nabyly tyto zásady účinnosti a jak mohou být měněny?

Tyto zásady nabyly účinnosti dne 1. 1. 2022. Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, revidovaná verze s datem změny bude zveřejněna zde.

Rezervujte si pobyt

Ještě dnes

Kontakt

SCORPION DEAL s.r.o.
Francouzská 6167/5
708 00 0strava
IČ: 04166787

e-mail: info@foreaapartments.eu 
tel: 608 888 809, 739 370 190